Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

W NARODOWYM CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

 

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży oraz zwrotu biletów i karnetów na wydarzenia organizowane przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, z siedzibą w Opolu (45-081) przy ul. Piastowskiej 14a, NIP: 754-10-19-285 (zwanym dalej w Regulaminie „NCPP”) lub imprezy organizowane przez osoby trzecie. W zakresie imprez organizowanych przez osoby trzecie NCPP działa jako pośrednik w imieniu i na rzecz Organizatora.
 2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
  1. Organizator – każda inna niż NCPP osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem wydarzenia, na które bilety sprzedawane są za pośrednictwem NCPP.
  2. Klient – osoba lub podmiot dokonujący zakupu biletu lub karnetu na wydarzenie organizowane w NCPP.
  3. Wydarzenie – występ artystyczny lub każdy inny występ o charakterze kulturalno-rozrywkowym.
  4. Bilet – dokument uprawniający do wstępu na pojedyncze Wydarzenie w określonym terminie i o wyznaczonej godzinie. Bilet jest dostępny w dwóch formach: Blankietu lub Biletu Elektronicznego.
  5. Karnet – dokument uprawniający do wstępu na określoną ilość Wydarzeń w określonym terminie i o wyznaczonych godzinach. Karnet jest dostępny w dwóch formach Blankietu lub Biletu Elektronicznego.
  6. Cena – jest ceną brutto podaną w złotych polskich i zawiera w sobie podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie jego sprzedaży.
  7. Kasa NCPP – kasa biletowa mieszczącą się przy ul. Piastowskiej 14A, 45-081 Opole, czynna:
   • od wtorku do niedzieli w godzinach 9:30-17:30 wejście od Toropolu,
   • w dni koncertowe dodatkowo w godzinach 18:00- 21:00.
  8. Serwis – system informatyczny umożliwiający zakup Biletów i Karnetów na Wydarzenia organizowane w NCPP, dostępny pod adresem strony internetowej: bilety.ncpp.opole.pl lub sklep.ncpp.opole.pl
  9. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie, posiadająca login i hasło do Serwisu.

 § 2

SPRZEDAŻ

 

 1. Sprzedaż Biletów i Karnetów na Wydarzenia odbywa się w Kasie NCPP lub za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dostępne formy płatności:
  1. zapłata w Kasie NCPP może nastąpić w gotówce lub kartą płatniczą,
  2. przy zakupie Biletów przez Serwis zrealizować płatność można korzystając z systemu płatniczego udostępnionego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, przy pomocy portalu internetowego platnosci.pl.
 3. Klient ma prawo otrzymać fakturę:
  1. dla osób fizycznych na podstawie paragonu,
  2. dla prowadzących działalność gospodarczą w momencie zakupu Biletu.
 4. NCPP nie wymienia nabytych Biletów lub Karnetów a niewykorzystane tracą ważność.
 5. Informacje o Biletach i Karnetach można uzyskać w Kasie NCPP w godzinach pracy pod numerami telefonu +48 501 958 255 lub +48 501 958 184.
 6. Zakup Biletu lub Karnetu na Wydarzenie oznacza akceptację przepisów Regulaminu oraz zobowiązanie do jego stosowania.
 7. Sprzedaż internetowa kończy się najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

§ 3

ZASADY SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

 

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
 2. Warunkiem zakupu poprzez Serwis jest:
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • wybór Wydarzenia, terminu oraz ilości Biletów.
 3. Płatności z tytułu złożonego zamówienia, dokonać należy w przeciągu 15 min. od jego utworzenia. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 4. Płatności należy dokonać tylko i wyłącznie korzystając z systemu płatności PayU. Wykonanie zwykłego przelewu poza systemem PayU spowoduje anulowanie zamówienia.
 5. Jeżeli bank Klienta, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie potwierdzi wykonania płatności w ciągu 15 min., to zamówienie zostanie anulowane, a wybrane Bilety zostaną zwolnione. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przez Klienta przelewu, pieniądze pobrane zostaną zwrócone na konto bankowe Klienta.
 6. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 7. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma na skrzynkę pocztową Bilet elektroniczny. Bilet należy okazać bileterowi w formie papierowej lub elektronicznej przy wejściu na Wydarzenie.
 8. Serwis umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 Biletów na jedno Wydarzenie.
 9. Faktura może być wystawiona wyłącznie na Użytkownika który dokonał Zamówienia.
 10. NCPP zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 11. Brak możliwości zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu nie oznacza braku Biletów w Kasie.
 12. Zasady sprzedaży internetowej Karnetów są analogiczne jak w przypadku zakupu Biletów.
 13. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia.
 2. Proces zwrotu Biletu zależy od miejsca w którym dokonano zakupu.
 3. Zwrot środków za Bilety zakupione w Kasie NCPP Klient otrzyma w formie odpowiadającej formie zapłaty, czyli w gotówce lub na kartę płatniczą w Kasie NCPP.
 4. Zwrot środków za Bilety zakupione przez Serwis Klient otrzyma na rachunek bankowy, z którego został opłacony zakup Biletów.
 5. Zwrot Karnetów jest możliwy wyłącznie w przypadku odwołania Wydarzenia , a proces zwrotu Karnetu odbywa się w sposób przewidziany dla Biletów.
 6. Bilet zakupiony na Wydarzenie, którego termin został zmieniony zachowuje swoja ważność i uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu we wskazanym przez NCPP terminie. W przypadku uczestnictwa w Wydarzeniu w zmienionym terminie Klientowi nie przysługuję prawo do zwrotu Biletu.
 7. Reklamacje dotyczące Biletów powinny być przesłane na adres kasa@ncpp.opole.pl i zawierać skan biletów oraz szczegółowy opis problemu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania, o czym Klient zostanie zawiadomiony na adres mailowy wskazany w reklamacji.

 

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta/uczestnika Wydarzenia jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-081) przy ul. Piastowskiej 14A. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w następujących celach:
  • utworzenia i obsługi indywidualnego konta Użytkownika, na podstawie udzielonej zgody;
  • sprzedaży Biletów i Karnetów, przetwarzanie danych jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy zakupu Biletu bądź Karnetu w ramach Serwisu;
  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, tzn. odpowiedzi na pisma i wnioski, komunikacji mailowej i telefonicznej, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, archiwizacji;
  • Klient/uczestnik Wydarzenia w zależności od celu przetwarzania danych, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie https://ncpp.opole.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-ncpp/

  

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. NCPP zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 2. Bilety zakupione w Kasie oraz za pośrednictwem Serwisu nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 3. NCPP nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.

 


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
NARODOWEGO CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, prowadzonego przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
 2. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
  • Sprzedawca - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-081 Opole, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Opola pod nr RIK 1/2012, NIP 754-10-19-285, REGON 530556075.
  • Sklep internetowy - prowadzona przez Sprzedawcę witryna internetowa, pod adresem: sklep.ncpp.opole.pl lub bilety.ncpp.opole.pl.
  • Produkt - towary, które oferowane są przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
  • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktów w sklepie internetowym.
  • Zamówienie - ogół produktów umieszczonych przez Klienta w koszyku, za które finalnie zostanie dokonana płatność.
  • Zakup - zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, który złożył zamówienie na Produkt/ Produkty w Sklepie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez internet w formie umowy zawieranej na odległość.


§ 2

SPRZEDAŻ

 1. Warunkiem zakupu produktów poprzez system sprzedaży online jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  2. wybór produktów do przeznaczonych do zakupu,
  3. podanie dokładnych danych adresowych i kontaktowych niezbędnych do wysyłki produktów,
  4. wskazanie formy wysyłki produktów lub odbioru osobistego.
 2. Ceny produktów oraz koszty wysyłki podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Informacje o cenie produktów, cechach oraz istotnych właściwościach produktów dostępne są na stronie sklepu.
 4. Płatności za produkty obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, przy pomocy portalu internetowego https://www.payu.pl. Płatność odbywa się za pośrednictwem szybkich przelewów i kart płatniczych.
 5. Płatności z tytułu złożonego zamówienia, dokonać należy w przeciągu 15 minut od utworzenia jego złożenia. W przypadku niedokonania wpłaty we wskazanym czasie, zamówienie zostanie anulowane.
 6. Brak przesłania potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 15 minut przez bank, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.
 7. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 8. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przelewu, pieniądze pobrane zostaną niezwłocznie zwrócone na konto bankowe Klienta przez portal PayU.
 9. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, której dane zostały podane w zamówieniu i która dokonała zakupu.
 10. Pakowanie i wysyłka produktów dokonywana będzie przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Wysyłka zakupionych Produktów odbywa się dwa razy w tygodniu – w każdy wtorek i piątek.
 11. Wysyłka produktów będzie realizowana tylko na terenie Polski.
 12. Odbiór osobisty zakupionych produktów jest możliwy również w kasie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w dniach i godzinach jej otwarcia.

 

§ 3

REKLAMCJE

 1. Klienci zgłaszający reklamację proszeni są o wypełnienie i podpisanie druku zgłoszenia reklamacji (załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go droga mailowa w formie skanu (zdjęcia) na adres kasa@ncpp.opole.pl. W tytule mila należy wpisać ,,reklamacja’’. Reklamacji można dokonać również osobiście w kasie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki (Sprzedawcy) lub za pośrednictwem poczty/kuriera.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi tą samą drogą, jaką przekazana została reklamacja, chyba, że Klient wskaże inną formę kontaktu.

 

§ 4

ZWROTY

 1. Klient może w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z Zakupem odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
 2. Zwrotowi podlegają tylko Produkty w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu. Jakiekolwiek ślady użytkowania zakupionych Produktów skutkują niemożnością odstąpienia od umowy i zwrotu środków. 
 3. Zwracane Produkty należy odesłać do Sklepu na adres: Sklep internetowy Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14a, 45-081 Opole w terminie nie późniejszym niż wskazany w punkcie 2. Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 4. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w punkcie 2, pokrywa Klient. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. 
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Klient otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakup Produktu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-081) przy ul. Piastowskiej 14A. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w następujących celach:
  1. utworzenia i obsługi indywidualnego konta Użytkownika, na podstawie udzielonej zgody;
  2.  sprzedaży Produktów, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy Zakupu;
  3.  wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  4.  realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, tzn. odpowiedzi na pisma i wnioski, komunikacji mailowej i telefonicznej, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, archiwizacji;
 4.  Klient w zależności od celu przetwarzania danych, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5.  Pełna informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie https://ncpp.opole.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-ncpp/

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: sklep.ncpp.opole.pl, bilety.ncpp.opole.pl oraz ncpp.opole.pl w zakładce regulaminy.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty publikacji na stronie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według jego dotychczasowych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.), Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
Trwa komunikacja